Genel Çalışma Koşulları

GEZE-Şirketlerinin Teslimatları ve Hizmetleri

Genel Çalışma Koşulları

I. Sözleşme

GEZE ile yapılan bütün sözleşmeler sadece aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Sipariş verenin farklı satış şartları yalnızca bizim yazılı onayımız ile geçerlilik kazanır. Bizim tekliflerimiz hiç bir zaman bağlayıcı değildir. Bir sözleşme ancak bizim yazılı onayımız veya teslimattan sonra gerçekleşmiş kabul edilir. GEZE, sözleşme taraflarının sözleşme  veya çalışma şartlarına, bu çalışma şartlarının ticari anlaşma için kesinlikle şart olduğunun belirtilmiş olması durumunda dahi, itirazda bulunma sorumluluğu yoktur. GEZE sadece bu mevcut genel çalışma koşulları nedeniyle sözleşme yapar. Bu çalışma koşulları hem belirtilen bu ticari çalışma, hem de gelecekteki bütün ticari oluşumlar için geçerlidir.

II. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

 1. Fiyatlarımıza fabrika teslimi yükleme dahil, ancak ambalaj, nakliye ve sigorta bedelleri hariçtir.
 2. Senet ve çekler ancak tahsil edildikten ya da geri dönüşümsüz alacak kaydından sonra ödenmiş olarak geçerli olur. Senet ve çekler sadece karşılığı olması durumunda kabul edilecektir. Ayrıca senetler yalnızca yazılı anlaşmaya göre ıskonto edilebilirlilikleri/kırılabilirlikleri şartıyla kabul edilir. Faturanın ödeme tarihinden itibaren oluşan ıskonto ve diğer senet giderleri müşteri tarafından karşılanacaktır. Senetle ödemelerde indirim yapılması söz konusu olamaz.
 3. Sözleşme yapıldıktan sonra GEZE tarafından sipariş verenin mali durumunda belirgin bir kötüleşme olduğunun öğrenilmesi halinde – bunun ne zaman gerçekleştiğine bakılmaksızın - GEZE avans ödemeleri veya teminatlar talep edebilir ve bu talebi yerine getirilene kadar hizmet vermeyi durdurabilir. Aynı şekilde bu, sipariş verenin sözleşme yapıldıktan sonra diğer yükümlülüklerini yerine getirmekte, hangi hukuki nedenle olursa olsun, gecikmeye girmesi halinde de geçerlidir. Sipariş verenin imtina etmesi durumunda GEZE sözleşmeden geri çekilme ve zarar tazminatı talep etme hakkına sahiptir.

III. Teslim süresi, Teslimatta gecikme

Teslimat süreleri sadece yazılı anlaşmayla bağlayıcılık kazanır. Buna esas teşkil eden tarih, yazılı olarak farklı bir anlaşma yapılmamış olması durumunda, malın hazır olduğu- veya sevkiyatın yapılabileceği tarihtir.
Teslimat gecikmesinde sipariş veren en az 3 haftalık bir ilave süre verecektir. GEZE sipariş veren tarafından verilen bu ilave sürenin sonunda da teslimat yapamazsa, sipariş veren sözleşmeden geri çekilebilir. Sipariş verenin zamanında teslimat yapılamaması nedeniyle başka taleplerde de bulunabilmesi hakkı, ancak GEZE’nin bu konuda en azından ağır kusurlu davranmış olması sonucunda doğabilir. Bu mesuliyet her halükarda sözleşmenin yapıldığı anda öngörülebilen zararla sınırlıdır. GEZE’nin daha düşük bir zararı olduğunu kanıtlama hakkı saklıdır.

IV. Mülkiyet Hakkı

 1. Teslim edilen mal, sipariş verenle olan ticari bağlantıdan gelen bütün alacakların tamamı ödenene, özellikle takasa verilen çek veya senetlerin tahsil edilmesi veya itirazsız alacak kaydedilmesine kadar GEZE’nin mülkiyetinde kalır. GEZE’nin hakkı olan bütün teminat haklarının değeri güvence altına alınmış tüm hakların % 10 undan fazla olması halinde, GEZE sözleşme partnerinin talebi üzerine bu teminat hakkından uygun bir bölümünü serbest bırakabilir; bu serbest bırakma esnasında GEZE‘nin çeşitli teminat hakları arasından seçim yapma hakkı vardır.
 2. Bizim mallarımızın işlenmesi veya dönüştürülmesi sadece üretici olarak GEZE için yapılabilir, ancak bizi hiç bir yükümlülük altına sokmaz. GEZE tarafından teslim edilen mallar başka tedarikçilerin malları veya sipariş verenin mülkiyetinde bulunan mallar ile sabit olarak birleştirilir veya karıştırılırsa, bu yeni oluşumda GEZE’nin fatura bedeli tutarında, muhtemel gecikme faizi veya tazminat talebi dahil, müşterek mülkiyet hakkı oluşur.
 3. Sözleşme partnerimizin ödemede gecikmeye düşmediği müddetçe mahfuz malları usulüne uygun iş geliştirme çerçevesinde işleyebilir ve satabilir.
  İpotek verme veya menkul rehini yasaktır. Haciz, el koyma veya sair kullanımlar veya üçüncü kişilerin müdahalelerini sözleşme partneri derhal GEZE‘ye bildirecektir. Mahfuz malların satışından dolayı üçüncü kişilerden olan alacaklar – işleme veya karıştırmadan sonra yapılan satışlarda kısmi olarak – alıcı tarafından bugünden güvence olarak GEZE’ye devreder.
 4. Mahfuz malların haczi veya bunların mülkiyet muhafazası nedeniyle iadeye alınması sözleşmeden cayma anlamına gelmez. Sözleşme konusu malın iadeye alınması ve değerlendirilmesi ile ilgili bütün masrafları alıcı karşılar.

V. Kabul/İşleme alma

 1. GEZE teslim edilen malları sipariş eden veya üçüncü kişilerin yerinde yerleştirecek veya monte edecekse  – sipariş veren veya üçüncü şahıs ürünü kullanmaya başlamadan önce – bir kabul gerçekleştirilmelidir. Kullanılmaya başlamanın GEZE’nin onayı olmadan veya önceden kabulü yapılmadan gerçekleştirilmesi durumunda hizmet alınmış olarak geçerlilik kazanır. Bir kabul tarihi, GEZE tarafından teslim edilen parçaların veya tesisin kurulması veya montajından hemen arkasından, ancak kullanımına başlanmadan en geç 14 gün önce olmalıdır.
 2. GEZE her zaman 14 günlük süreyi dikkate alarak sipariş verenden gerçekleştirilen hizmetin teslim alınmasını isteyebilir. Bu, sipariş verenin veya üçüncü kişilerin aynı yapı projesini henüz tamamlamamış olmaları durumu için de geçerlidir. Sipariş verenin GEZE tarafından istenen kabul tarihini reddetmesi veya sipariş veren tarafından bir kabul protokolü hazırlanmasını reddetmesi halinde kabul gerçekleşmiş olarak kabul edilir.

VI. Kalite Sorumluluğu (Garanti)

 1. GEZE tarafından teslim edilen malların kusurlu olması halinde, GEZE kendi seçimine göre bunları düzeltmek veya yedeğini göndermekle yükümlüdür. Düzeltmenin veya yedek teslimatının başarısız olması durumunda sipariş veren, bunun ağır bir kusur olması halinde, sözleşmeden cayabilir veya fiyatta indirim yapılmasını talep edebilir.
  GEZE tarafından verilen bir yapısallık veya dayanıklılık garantisinin uygun olmaması halinde adı geçen haklardan birinin yerine, bu kusura GEZE’nin sebep olmuş olması halinde, sipariş veren zararın tazminini talep edebilir.
 2. Tür, kalite ve nicelik ile ilgili şikayetler bariz kusurlarda derhal, ancak en geç 10 takvim günü içerisinde GEZE’ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bu sürenin başlangıcı aşağıdaki 5. Paragrafa uygun olmalıdır.
 3. GEZE kendisine ait daima geçerli montaj ve ayar yönetmelikleri veya ürünlerinin bizim ürünlerle birleştirildiği tedarikçilerin yönetmeliklerine uyulmaması durumunda hiç bir kusur sorumluluğu üstlenmez. Aynı sipariş veren veya üçüncü kişilerce ayarların izinsiz olarak değiştirilmesi durumu için de geçerlidir.
 4. Zamanında bildirimi yapılmış ve haklı bir kusur şikayeti mevcutsa, sipariş veren yukarıda açıklanan hakları geçerli kılabilir. Sipariş verenin ilave talepleri, ilave tazminat talep hakları, en azından GEZE ağır kusur ile suçlanmadığı müddetçe, geçerli olamaz. Her halükarda sorumluluk sözleşme yapıldığı anda öngörülebilen ve sözleşmeye göre tipik ortalama hasar ile sınırlıdır. GEZE’nin daha düşük bir hasarı kanıtlama hakkı saklıdır.
 5. GEZE tarafından teslim edilen ürünler veya verilen hizmetler için, bunlar bir inşaatta yapılan işler olarak nitelendirilse dahi, kalite sorumluluğu süresi 24 aydır. Bu süre teslimat vadeli ürünlerin teslim edilmesi fabrika veya inşaat hizmetlerinde ise kabul görme tarihinden itibaren başlar. Otomatik sistemler ve teknolojik güvenlik ürünlerinin, GEZE ile yapılan kullanıma başlanmasından sonra 3 ay içinde bakım yapılması çerçevesinde GEZE ile yapılan bakım sözleşmesi gereği yıllık muntazam bakım hizmetlerinin kapsamında olmaması durumunda, otomatik sistemler ve teknolojik güvenlik ürünlerindeki kusur sorumluluğunun süresi 12 aya düşürülür.
  Acil çıkış kapılarında 24 aylık kusur sorumluluğunun geçerli olması için, bu kapıların yılda iki kez GEZE veya GEZE tarafından yetkilendirilmiş partnerler tarafından bakımlarının yapılması şarttır.

VII. Uygulama tekniği danışmanlığı

 1. Yazılı ve sözlü uygulama tekniği danışmanlığımız sadece bizim ürünlerimizin mümkün olan en iyi şekilde nasıl uygulandığını açıklayıcı olacaktır. Bu sipariş vereni, bizim ürünlerimizin kendi amaçlarına uygunluğundan emin olmak için kendisi tarafından kontrol edilmesinden alıkoymaz. Sipariş veren, bizim yazılı ve sözlü uygulama tekniğimizi sonuçta bunun sorumluluğunu taşıyacak kişiye iletmekle yükümlüdür.
 2. Sipariş veren GEZE’yi hatalı bir uygulama tekniği danışmanlığı ile suçladığında bu muhtemel görevi suistimalin tespit edilmesini müteakip derhal yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu tür bir durum için madde VI da açıklanan şartlar esas alınır. Yan yükümlülüklerin suistimalinde oluğu gibi, belirtilen bu durumlarda da en azından ağır kusurun mevcut olması halinde GEZE sorumlu olacaktır. Her bir durumda bu sorumluluk sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülebilen kusurlarla sınırlı kalacaktır. GEZE’nin daha düşük bir hasarı kanıtlama hakkı saklıdır.

VIII. Monte edenlere temsil yetkisi verilmemiştir

Montörlerimizin veya diğer montaj ile yetkilendirilmiş kişilerin kusur ve şikayetleri kabul etme veya şikayetler ile ilgili GEZE’nin lehine veya aleyhine bağlayıcı açıklamalarda bulunma yetkileri yoktur. Aynı şekilde bunların sözlü şikayetleri kabul etme veya sözleşme değişiklikleri veya ilaveleri yapma yetkileri de yoktur. Montörlerimizin  – yazılı olarak tahsil yetkisi vekaleti olması dışında – GEZE namına para teslim alma yetkileri yoktur.

IX. Evraklar 

GEZE’nin müşterilerine teslim ettiği, resimler, çizimler ve diğer evraklar, GEZE’nin mülkiyeti olarak kalır. Buna göre bütün telif hakları saklı tutulmaktadır.

X. Uygulama yeri, uygulanacak yasa ve yetkili mahkeme

 1. Teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için ifa yeri daima ilgili malın çıkış yeri, sipariş verenin ödemeleri için GEZE‘nin Leonberg’deki merkezidir.
 2. Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Sipariş verenin merkezinin yurt dışında olması ve teslimatın yurt dışına yapılması durumlarında öncelikle 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu (CISG) – buna yardımcı olarak da, şayet CISG buna uygun düzenlemeler içermiyorsa, Almanya hukuku- uygulamaya konulacaktır.
 3. Sipariş verenin GEZE ile bu sözleşmeden doğacak bütün anlaşmazlıklarında, anlaşmazlık değerine göre Leonberg Asliye Mahkemesi veya Stuttgart Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır. Yurtdışına yapılan teslimatlarda GEZE kendi arzusu doğrultusunda sipariş verenin yurtdışındaki merkezinde veya onun bulunduğu ülkenin başşehrinde de dava açabilir.

XI. Diğer

Bu Genel Çalışma Şartlarının teslimatlar ve hizmetler ile ilgili düzenlemelerinden biri veya bir kaçı hükümsüzse veya hükümsüz olursa, diğer düzenlemeler bundan etkilenmez.

GEZE GmbH
Ticaret Sicil Mahkemesi Stuttgart Asliye Mahkemesi HRB(Sicil ticaret Defteri) 250329

Durum: 13.08.2009